Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
Духовец - непозната дума, може би имахте предвид духове (дух), духовен или духовит

дух

1. фил. spirit, mind

(нравствена сила, смелост) spirit, morale, mettle, tone

здрав ДУХ a sound mind, a healthy tone

смел ДУХ a brave/bold spirit

силен ДУХ a strong mind, an unbending spirit

човек със силен ДУХ а man of spirit, a man of a strong mind/of unbending spirit

свободен ДУХ a free spirit

един от най-пламенните ДУХ ове на своето време one of the most ardent spirits of his time

висок ДУХ high morale

показвам висок ДУХ show spirit

липсва ми ДУХ have no spirit

губя/запазвам присъствие на ДУХа lose/keep o.'s head/o.'s presence of mind

не губя присъствие на ДУХа carry/keep a stiff upper lip

поддържам ДУХ a keep up the morale

повдигам ДУХа raise (the) morale

загубвам ДУХ lose morale; lose heart, be dejected, become downhearted

2. (психическо състояние, настроение) spirit, spirits, frame of mind; mood

работя/свиря без ДУХ work/play without spirit

радостен/оптимистичен ДУХ a joyful/an optimistic mood/spirit

с повишен ДУХ in good/high/elevated spirits, in a good frame of mind

повишавам ДУХа на някого raise/revive s.o.'s spirits, cheer s.o. up, разг. ginger s.o. up

ДУХовете се повишиха, когато приближиха до града the spirits rose as they approached the town

понижен ДУХ poor/low spirits, despondency

с понижен ДУХ съм be despondent/depressed, be in a bad frame of mind, be in low spirits

това понижи ДУХа на компанията this lowered the spirits Of the company

ДУХовете са възбудени everyone is excited

ДУХ на недоволство a spirit of discontent

авантюристичен ДУХ an adventurous spirit

с търговски ДУХ commercially minded

3. (същпост, насока) spirit

ДУХътна епохата the spirit of the times, the ethos, нем. Zeitgeist

ДУХ ът на закона the spirit of the law

в ДУХа на in the spirit of

то е в ДУХа на it fits into the pattern of

в този ДУХ on these lines

в същия ДУХ in the same vein, on the same lines

влизам в ДУХа на enter into the spirit of

4. (памет на покойник) spirit

ДУХът му витае сред нас his spirit is still with us

5. (въображаемо, свръхестествено същество) spirit, ghost, phantom, phantasm

зъл ДУХ an evil spirit

планински ДУХове sprites

ДУХ-магьосник jinпее, разг. jinns

викам ДУХ raise a spirit

предавам богу ДУХ give up the ghost, breathe o.'s last, pass away

свети Дух the Holy Ghost, (празник) Whitsuntide