Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
Добрич - непозната дума без предложения за замяна, които ги има в речника

добро

1. good

ДОБРО и зло good and evil

различавам ДОБРО то от злото know right from wrong

само за ДОБРО all/much to the good

за ДОБРО или за зло for good or for evil, for good or bad/ill

за ДОБРОто на for the good/benefit of

за наше и пр. ДОБРО for our etc. own good

не за ДОБРО for no good

това не е за ДОБРО that's a bad omen/sign; it bodes nothing/no good

на ДОБРО е it is a good omen

да е на ДОБРО good luck

c
ДОБРО kindly, gently, in a gentle way/manner; amicably, by persuasion

c
ДОБРО или със зло by fair means or foul

опитвам c ДОБРО try mild means

виждам ДОБРО от някого be given kind treatment by s.o., be shown kindness by s.o.

виждам ДОБРО от нещо benefit by s.th.

желая ДОБРО,то на някого wish s.o. well; mean kindly by s.o.

искам ДОБРОто на want the good of

правя ДОБРО do good

правя ДОБРО на do s.o. good/a kindness

правя нещо за ДОБРОто на do s.th./act for the good of

той не разбира от ДОБРО he won't listen to/hear reason

2. (щастие, добруване) happiness, welfare

книж. weal

за ДОБРОто на децата ти for the well-being/welfare of your children

за ДОБРОто на всички for the common good

някои хора се водят само с ДОБРО some may be led that can't be driven

ДОБРОто само се хвали good wine needs no bush

стореното ДОБРО скоро се забравя eaten bread is soon forgotten

запомнете ме с ДОБРО remember me/think of me with kindness