Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
Добри - не е в основна форма, основната форма е добър

добър

1. (благ, състрадателен, нравствен) good; comp. better, super, best; good-natured, kind(-hearted)

ДОБЪР съм към някого be good/kind to s.o.

той е добро момче he is a good boy/a nice chap/a good sort/a decent fellow

хайде, ти си добро момче there/that is a good boy; there, be a good boy

добро дело kindness, kind deed

добро сърце a kind/warm heart; kindness of heart

добри намерения good intentions

с добри намерения нар. in good faith

прил. well-meaning

с най-добри намерения with the-best of intentions

имам ДОБЪР характер be good-natured

имам добри чувства към; be kindly disposed towards, feel kindly towards

правя се на ДОБЪР пред ingratiate o.s. with

2. (любезен) kind, good

бъди така ДОБЪР да be so kind as to (c inf.)

ще бъдете ли така добри да... will you kindly...

с добри обноски polite, well-mannered

3. (с необходимите качества) good/high quality (attr.)

(задоволителен) fair

(благотворен) good, salutary

(способен) goodat), clever, capable, able, efficient, competent

не кой знае колко ДОБЪР indifferent

ДОБЪР за здравето good for the health

ДОБЪР в работата си good at his work/job

най-ДОБЪР след някой друг second best

ДОБЪР апетит a good/hearty appetite

ДОБЪР живот a good life

ДОБЪР край a happy end(ing)

ДОБЪР познавач на a good/fair judge of

ДОБЪР признак a good/hopeful sign

ДОБЪР съвет good/sound advice

ДОБЪР урок a good/salutary lesson

ДОБЪР шанс a good/fair chance

добра армия an efficient army

добра памет а good/tenacious memory

добра политика a good/sound policy

добра работа (занятие) a good job, (добре свършена) (a piece of) good work

на добра работа съм have a good job, be gainfully employed

добро бъдеще bright prospects

добро здраве good/sound/robust health

добро материално положение easy circumstances

в добро състояние (за човек) well, doing well/nicely, (добре поддържан) well-kept, (за машина) in good repair, in working order

добро функциониране (на машина) proper working

добри пари good money

струва добри пари cost a pretty penny

в добри и лоши дни in good days and bad

4. (ученическа бележка) good, B

много ДОБЪР very good

ДОБЪР ден (официално) good day, (преди обед) good morning. (след обед) good afternoon

ДОБЪР вечер good evening

добро утро good morning

(на) ДОБЪР път a good/pleasant journey to you, bon voyage

пожелавам някому ДОБЪР път wish s.o. a safe journey

на ДОБЪР час вж. на ДОБЪР път; good luck

в най-добрия случай at best, at the very most

нищо добро няма да излезе от това nothing good will come of it, no good purpose will be served

и таз добра! well, I never! you don't say! a pretty business! goodness! ДОБЪР е господ! let's hope for the best! God's mercy is great!

прием the book was well received

не ДОБЪР думи да words fail me to

не намерих сили да I couldn't bring myself to

ДОБЪР извинение find an excuse

въпросът ми не намери отговор my question got no answer

той не намери отговор he was at a loss what to say, he couldn't think of an answer

ДОБЪР приложение find applicationin)

ДОБЪР разрешение на въпрос find a solution to a problem

ДОБЪР си мястото/средата find o.'s (own) level

не мога да си намеря място прен. вж. място

намерил си кого да питаш you've hit upon a fine one to ask

сега намери да се измокриш you've picked just the right moment to get wet

ще си го намери рано или късно sooner or later he'll get what he deserves; sooner or later he'll (have to) pay for it/for everything

сега ли намери (да) you've chosen a bad moment (to), you've chosen the wrong time (to)

ДОБЪР си майстора meet o.'s match

не мога да си намеря място I'm beside myself (от with)

да не са ме намерили на улицата? I'm not just anyone

намерил село без кучета throw o.'s weight about and go unpunished; throw o.'s weight about and get away with it; do as one pleases

ДОБЪР се (за местоположение) be, be about, be around, stand, be located; be situated, lie

(срещам се-за минерал, животински вид и пр.) occur, be found

къде се намира информационното бюро? where is the inquiry/information office?

той се намира някъде наблизо he is somewhere about

свещникът се намира на масата the candlestick stands on the table

никой не знае къде се намира сега той his present whereabouts are unknown

къде и кога ще се намерим? when and where are we going to meet?

това се намира на пазара it is available on the market; you can find it in the market

тази книга не се намира this book is not (to be) found; this book is out of print

намира ли се лекарство, което да... is there any medicine available that will...

все нещо ще се намери something is sure to turn up

ти ли се намери да дойдеш сега? why should you of all people be coming now?

да ти се намира случайно една игла? do you happen to have а needle?

случайно се намери кола a cab chanced by

ДОБЪР се в чудо be at a loss

къде се намираш? where do you think you are? what are you doing?

ДОБЪР се на работа do s.th. just to kill time

колкото да се ДОБЪР на работа just to have s.th. to do, for the sake of doing s.th.

говоря колкото да се ДОБЪР на приказки indulge in small talk, chatter away for the fun of it

ДОБЪР се натясно be in a tight comer

ДОБЪР сe под подозрение be under suspicion, be suspected, be a suspect

вземи повече хляб да се намира get some more bread just in case

дай му нещо (колкото) да се намира на работа keep him busy

детето се намери рано сутринта the child was found early in the morning, (роди се) the child was born early in the morning