Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
Григоров - непозната дума без предложения за замяна, които ги има в речника

грижа

care (за of, for), concern (за about, for, over)

mindfulness (за of)

(безпокойство, тревога) anxiety, worry, trouble, bother, fuss

главна ГРИЖА preoccupation, prime concern

първа и най-голяма ГРИЖА first and greatest concern

голяма ГРИЖА за a great concern to

това е моя ГРИЖА that's my concern

единствената ми ГРИЖА е да my only concern is to

това ми е голяма ГРИЖА that's a great weight on my mind

досадна ГРИЖА a carking care

това е най-малката ми ГРИЖА that's the least of my worries

не ме е ГРИЖА I don't care

малко ме е ГРИЖА little do I care, I don't care a brass farthing/a damn/a rap

много ме е ГРИЖА upoн. much I care, I couldn't care less

много те е ГРИЖА! a (fat) lot you care! ГРИЖА за човека care of man, concern for the needs of man, concern for peoples well-being

ГРИЖА за утрешния ден thought for the morrow

не ме е много ГРИЖА за bother o.s. little about

никак да не те е ГРИЖА make your mind easy about that

вземам ГРИЖАта да take it upon o.s. to; see to it that

имам ГРИЖАта за attend to

вземам под своя ГРИЖА, поемам ГРИЖАта за take charge of

ти му бери ГРИЖАта that's your look-out

грижи за concern/solicitude for

обзет от грижи full of cares

всекидневни грижи daily concerns

лекарски грижи medical care

малки грижи little preoccupations

нежни грижи loving care

семейни грижи family troubles/worries

грижи за децата child care, child welfare, (от страна на родителите им) care of/for the children

грижи за болните/ранените/възрастните care of the sick/the wounded/the aged

грижи за животните care and treatment of animals

грижи за здравето health care

грижите, необходими за здравето the requirements of health

грижи за насъщния material cares

грижи за езика concern for language

грижи за другите concern for others, consideration for others

живот, изпълнен с грижи а life of care

лишен от майчински грижи deprived of a mother's care

съсипан от грижи careworn

благодарение на любезните грижи на through/by the good offices of

имам грижи have troubles

имам други грижи разг. have other fish to fry

зает съм с всекидневните си грижи go about o.'s daily business

нямам никакви грижи be free from all care

обграждам с нежни грижи show lender solicitude for, show s.o. a hundred little attentions

оставям някого на грижите на place s.o. under the care of, commit s.o. to the care of

полагам (големи) грижи bestow (great) care (за on)

полагам особени грижи take special care

бивам оставен/поверен на грижите на be left in the care of, be assigned to the care of

създавам грижи be a trouble (на to)

не мога да спя от грижи not be able to sleep from worrying

грижите убиват човека care killed a/the cat.се 1. take care (за of)

ГРИЖА се за look after; tend; take thought for; attend/minister to s.o.'s needs

ГРИЖА се за (дете, болен, ранен) nurse

ГРИЖА се като майка за някого mother s.o.

ГРИЖА се добре за take good care of

не се ГРИЖА за neglect

ГРИЖА се сам за make o.'s own provisions for

ГРИЖА се сам за себе си look (out)/fend for o.s., be left to o.s.

нямам за кого другиго да се ГРИЖА have only o.s. to support

ГРИЖА се за-здравето си look after o.'s health

не се ГРИЖА за здравето си be careless of o.'s health

ГРИЖА се за интересите си look after/lake care of number one, provide for o.'s interests

ГРИЖА се за прехраната си provide for o.s.

ГРИЖА се за удобството на attend to the comfort of

човек трябва да се грижи най-напред за себе си charity begins at home

ГРИЖА се за утрешния ден take thought for the morrow

2. (безпокоя се, тревожа се) be anxious/uneasy/worried, worry, bother (за about)

не се грижи за това don't worry/trouble/bother about that