Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
Альоша - непозната дума, може би имахте предвид лоша (лош), Альоша или галоша

лош

1. (недобър, отрицателен, зъл) bad (comp. worse, super, worst), ill, evil, wicked, foul, nasty, dark, vicious, maleficent

ам. mean

ЛОШ език bad/foul language

имам ЛОШ език be foul-mouthed/-tongued

държа ЛОШ език към abuse, call (s.o.) names

говоря ЛОШи работи за speak ill of

ЛОШ нрав ill-nature, a nasty temper

с ЛОШа кръв (за кон) vicious

имам ЛОШ нрав be ill-/bad-tempered, be vicious

ЛОШo държане bad behaviour, misconduct, misbehaviour

имам ЛОШо държане be ill-mannered

ЛОШo име a bad name

ползувам се с ЛОШо име have a bad name

ЛОШa слава ill fame, notoriety, disrepute

ЛОШи дела bad/dark deeds

ЛОШи пътища прен. evil ways

ЛОШи чувства ill/hard feeling, bad blood

ЛОШи очи evil eyes

с ЛОШ поглед squint-eyed

ЛОШo храносмилане bad/poor digestion, indigestion

ЛОШa компания low company

ЛОШи другари bad/vicious companions

ЛОШo мнение a low/poor opinion

имам ЛОШо мнение за have/hold a poor opinion of, think meanly of

ЛОШa услуга an ill office, disservice

ЛОШo настроение a low mood, low spirits; pettishness, petulance, sullens

ЛОШи времена hard times

ЛОШa новина bad/cold news

ЛОШo предчувствие misgiving, foreboding

ЛОШ проводник non-conductor

ЛОШo ръководство poor/ill management; mismanagement

ЛОШo ръководене/администриране misconduct, mal-administration

ЛОШo управление misrule

ЛОШ късмет bad/ill luck; mishap, misfortune, hard lines

ЛОШo състояние (на сграда, път и пр.) poor condition, disrepair

ЛОШa дума а cross word

ЛОШo предзнаменование a bad/an ill omen; finger/(hand-)writing on the wall

ЛОШa грешка a bad mistake

ЛОШ удар a bad shot

ЛОШa рана a bad/nasty wound

ЛОШo порязване a nasty cut

погаждам някому ЛОШ номер play s.o. a nasty trick

не ставай ЛОШ! don't be nasty! това е ЛОШо за тебе that's bad for you

ЛОШa работа it's a bad business, things are looking bad, it's a tough situation

ЛОШа ти е работата you are in for it, you are in a tight spot

не е чак толкова ЛОШо it isn't (half) so bad

да не се е случило нещо ЛОШо I hope there's nothing wrong

последва нещо още по-ЛОШо worse followed

в най-ЛОШия случай at (the) worst

ако се случи най-ЛОШото if the worst comes to the worst

това не е най-ЛОШото the worst is yet to come

2. (недоброкачествен, противен) bad, foul, ill, poor

ЛОШ въздух/дъх bad/foul air/breath

ЛОШa миризма a bad/foul/offensive smell

ЛОШa храна bad/foul/coarse food

ЛОШо качество poor/low quality

3. (незадоволителен) poor, bad, inferior; broken, incorrect

разг. miserable

ЛОШa бележка a bad mark

ЛОШo изпълнение a poor performance

ЛОШ математик съм I am poor at maths, I'm a poor mathematician

ЛОШo здраве poor/ill health

не е по-ЛОШ от другите he's no worse than the rest; he might pass in a crowd

ЛОШ играч a poor player, sl. mug

ЛОШ английски bad/broken English

4. (непослушен) naughty

5. (за времето) bad, nasty, разг. wretched, miserable

6. (за болест) bad, malignant, severe

ЛОШa кашлица/настинка a bad cough/cold

ЛОШo гърло croup

ЛОШa пъпка a malignant pistule, carbuncle, anthrax