Начало Английски Български Тестове Системни

Списък на използваните английски съкращения в речниците

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
A нагоре

a - adjective (прилагателно)

adv - adverb (наречие)

attr - attributive (атрибутивна употреба)

aux - auxiliary (спомагателен глагол)

B нагоре

 

C нагоре

cj - conjunction (съюз)

comp - comparative degree (сравнителна степен)

D нагоре

dem - demonstrative pronoun (показателно местоимение)

demonstr - demonstrative pronoun (показателно местоимение)

E нагоре

emph - emphatic (емфатично)

etc - et cetera (и т.н.)

exclam - exclamatory pronoun (възклицателно местоимение)

F нагоре

f - feminine (женски род)

G нагоре

ger - gerund (герундий)

H нагоре

 

I нагоре

impers - impersonal (безличен глагол)

imp - imperative (повелително наклонение)

indef - indefinite (неопределително местоимение)

inf - infinitive (инфинитив)

inter - interrogative pronoun (въпросително местоимение)

int - interjection (междуметие)

J нагоре

 

K нагоре

 

L нагоре

 

M нагоре

m - masculine (мъжки род)

N нагоре

n - noun (съществително име)

num - numeral (числително)

O нагоре

o.'s - one's

o.s. - oneself

P нагоре

part - particle (частица)

pass - passive (страдателен залог)

past subj - past subjunctive (минало време подчинително наклонение)

perf - perfect (перфект)

pers - personal pronoun (лично местоимение)

pl - plural (множествено число)

poss - possessive (притежателно местоимение)

p.p. - past participle (минало причастие)

pp - past participle (минало причастие)

predic - predicative (сказуемо име)

pred - predicative (сказуемо име)

pref - prefix (представка, префиск)

prep - preposition (предлог)

pres p - present participle (сегашно причастие)

pres subj - present subjunctive (сегашно подчинително наклонение)

pres t - present tense (сегашно време)

pron - pronoun (местоимение)

p.t. - past tense (минало време)

pt - past tense (минало време)

Q нагоре

 

R нагоре

refl - reflexive (възвратен)

rel - relative (относително местоимение)

S нагоре

sg - singular (единствено число)

sing - singular (единствено число)

sl - slang (жаргон)

s.o. - someone (някой, някого)

s.o.'s - someone's

s.th. - something (нещо)

subj - subjunctive (подчинително наклонение)

suf - suffix (наставка)

super - superlative (превъзходна степен)

T нагоре

 

U нагоре

 

V нагоре

v - verb (глагол)

W нагоре

 

X нагоре

 

Y нагоре

 

Z нагоре