Начало Английски Български Тестове Системни

Списък на използваните български съкращения в речниците

А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ь Ю Я
А нагоре

ав. - авиация

австрал. - австралийски термин (употребяван в Австралия)

авт. - автомобилен термин, автоматика

авто. - автомобилна и тракторна техника

агр. - агрономия

адм. - административен, администрация

аеродин. - аеродинамика

ак. - акустика

алп. - алпинизъм

ам. - американски термин (употребяван в Америка)

амер. - американски термин (употребяван в Америка)

ан. - английски термин

анат. - анатомия (употребяван в Англия)

англ. - английски термин (употребяван в Англия)

англоинд. - англоиндийска дума/израз

анто. - антоним

антроп. - антропология

араб. - арабски (език)

арит. - аритметика

арт. - артилерия

арх. - архитектура

археол. - археология

астр. - астрономия

астрол. - астрология

афр. - африкански

Б нагоре

бакт. - бактериология

банк. - банков термин

безл. - безлично

библ. - библейски израз

бизн. - бизнес

биол. - биология

бион. - бионика

биохим. - биохимия

борс. - борсов израз

бот. - ботаника

букв. - буквално

В нагоре

в. - век

вет. - ветеринарна медицина

вж. - виж

вин. - винителен падеж

вм. - вместо

воен. - военен термин

вр. - време

в съчет. - в съчетания

вулг. - вулгарно

въпр. изр. - въпросително изречение

въпрос. - въпросителен

Г нагоре

галв. - галванотехника

гал. - галено

гат. - гатанка

геогр. - география

геод. - геодезия

геол. - геология

геом. - геометрия

гимн. - гимнастика

гл. - глагол

готв. - готварство

грам. - граматика

гр. - гръцки (език)

Д нагоре

дат. - дателен падеж

двиг. - двигатели с вътрешно горене

дет. - детска дума/израз

диал. - диалектна дума/израз

дипл. - дипломация

дърв. - дървообработване

Е нагоре

евр. - еврейски (език)

европ. - европейски

евф. - евфемизъм

егип. - египетски

ед. ч. - единствено число

ед.ч. - единствено число

ез. - езиковедски термин, езикознание

ез. - езикознание

ез. - езеро

екол. - екология

електр. - електроника

ел. - електротехника

елипт. - елиптичен

ел.мед. - електромедицинска техника

елн. - електроника

емф. - емфатично

етн. - етнография

Ж нагоре

жив. - живопис

жп. - железопътен термин

ж.р. - женски род

жур. - журналистика

журн. - журналистика

З нагоре

зав. - заваръчна техника

застр. - застрахователно дело

звукоподр. - звукоподражателно

зем. - земеделие

земл. - землемерство

знач. - значение

зоол. - зоология

И нагоре

и др. - и други

изк. - изкуство

изм. - измервателна техника

изр. - изречение

изт. - източен

изч. - изчислителна техника и обработка на данни

изч.тех. - изчислителна техника

ик. - икономически термин

икон. - икономика, икономически термин

им. - именителен падеж

индиан. - индиански термин

инд. - индийски термин (употребяван в Индия)

и под. - и подобни

и пр. - и прочие

ирл. - ирландски термин (употребяван в Ирландия)

ирон. - иронично

исп. - испански език

ист. - история, исторически термин

ит. - италиански език

и т.н. - и тъй нататък

Й нагоре

 

К нагоре

кан. - канадски термин (употребяван в Канада)

канц. - канцеларски термин/израз

карт. - картоиграчески термин

картогр. - картография

катол. - католически

кауч. - каучукова промишленост

келт. - келтски

киберн. - кибернетика

кит. - китайски (език)

книгопеч. - книгопечатане

книж. - книжовно

кож. - кожарска промишленост

козм. - козметика

конкр. - конкретно

кораб. - корабостроене и корабоплаване

кор. - корозия и защита от корозия

косм. - космонавтика, космическа и ракетна техника

крист. - кристалография

кфт. - кино и фото техника

Л нагоре

лат.-ам. - латиноамерикански

лат. - латински (език)

лес. - лесовъдство

леяр. - леене на металите

лит. - литература, литературознание, литературен термин

лич. - лично местоимение

л. - лице

лов. - ловджийски израз/термин

лог. - логика

М нагоре

мат. - математика

маш. - машиностроене

мед. - медицина

межд. - междуметие

мекс. - мексикански

менер. - минералогия

мест. - местоимение

метал. - металургия

метео. - метеорология

метеор. - метеорология

мет. - металургия

мех. - механика

мин.вр. - минало време

минер. - минералогия, минно дело

мин. - минно дело, минералогия

мит. - митология

мн.ч. - множествено число

мор. - морски термин/израз

м.р. - мъжки род

муз. - музика

Н нагоре

наг. - навигация

напр. - например

нареч. - наречие

нар. - наречие

нар. - народна дума

науч. - научен термин

нем. - немски език

неод. - неодобрително

неодобр. - неодобрително

неол. - неологизъм

непрех. - непреходен (глагол)

непр. - неправилно, неправилна употреба

нефт. - нефтена промишленост

О нагоре

обик. - обикновено

обог. - обогатяване на полезни изкопаеми

обр.мет. - обработване на металите

обр. - обратно на

опред. - определение

опт. - оптика

особ. - особено

ост. - остаряло

относ. - относително местоимение

отр. - отрицателно, отрицание

П нагоре

пад. - падеж

палеонт. - палеонтология

парл. - парламентарен израз/термин

пат. - патентно дело

п-в - полуостров

перс. - персийски (език)

петр. - петрография

печат. - печатарство, печатарски термин

печ. - печатарство, печатарски термин

пласт. - пластмаси

погов. - поговорка

подигр. - подигравателно

под.тр. - подемно-транспортни съоръжения

поет. - поетично

показ. - показателен

полиг. - полиграфия

пол.ик. - политическа икономия

полож. - положителен

пол. - политика

пон. - понякога

португ. - португалски (език)

посл. - пословица

пощ. - пощенски термин

правосл. - православен

превз. - превзето

прев.ст. - превъзходна степен

предик. - предикативно

предл. - предлог

предст. - представка

презр. - презрително

пренебр. - пренебрежително

прен. - преносно

прех. - преходен глагол

прибл. - приблизително

прил. - прилагателно име

прит.мест. - притежателно местоимение

прич. - причастие

проз. - прозодия

простонар. - простонародно

противоп. - противоположно

пр. - прочие

псих. - психология

публиц. - публицистичен

пчел. - пчеларство

Р нагоре

радиот. - радиотелефония

рад. - радиотехника, радио

разг. - разговорна дума/израз

рел. - религия, религиозен

рет. - реторика, реторичен

рим. - римски

рлк. - радиолокация

родит. - родителен падеж

руг. - ругателно

рус. - руски (език)

ряд. - рядко

С нагоре

сег. - сегашно (време)

сз. - съюз

сканд. - скандинавски

соц. - социология, социологически

спорт. - спортен термин

сп. - спорт

сравн. - сравнение, сравнителна (степен)

сравн.ст. - сравнителна степен

срв. - сравни

ср.в. - средните векове, средновековен

с.ст. - селскостопанска техника

старогр. - старогръцки

староевр. - староеврейски

стат. - статистика

стил. - стилистика

стр. - строителен термин, строителство

счет. - счетоводство

събир. - събирателно съществително

съкр. - съкратено (съкращение)

съобщ. - съобщителна техника

съчет. - съчетание

същ. - съществително

Т нагоре

театр. - театър, театрален термин

текст. - текстилен, текстилна промишленост

телев. - телевизия

тел. - телефон, телеграф

т.е. - тоест

техн. - технически термин

тех. - техника, технически термин/израз

тлв. - телевизия

тлг. - телеграфия

тлф. - телефония

т.нар. - така наречен

топогр. - топография

търг. - търговия, търговски термин

търж. - тържествено

У нагоре

умал. - умалително

унив. - университет, университетски термин

употр. - употребително, употребява се

утвърд. - утвърдително

уч. - училище, училищен термин

Ф нагоре

фарм. - фармацевтика, фармакология

фехт. - фехтовка

физикохим. - физикохимия

физиол. - физиология

физ. - физика

филат. - филателия

фил. - философия

фин. - финанси

фолкл. - фолклор, фолклорен

фон. - фонетика, фонетичен

фот. - фотография

фр. - френски (език)

футб. - футбол

Х нагоре

харт. - производство на хартия

хер. - хералдика

хидр. - хидравлика, хидрология

хидр. - хидротехника

хим. - химия

хир. - хирургия

хол. - холандски (език)

хран. - хранителна промишленост

Ц нагоре

църк. - църковен термин

Ч нагоре

числ. - числително

ч. - число

Ш нагоре

шахм. - шахмат, шахматен термин/израз

шах. - шахмат

швед. - шведски (език)

шег. - шеговито

шотл. - шотландски (употребяван в Шотландия)

Щ нагоре

 

Ъ нагоре

 

Ь нагоре

 

Ю нагоре

юж.-европ. - южноевропейски

юр. - юридически термин

Я нагоре

ядр. - ядрена физика и техника

яп. - японски (език)